Warranty term: Two year from the date of purchase. Please fill in the correct and actual information in order to protect your best benefit
ลงทะเบียน เพื่อรับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ 2 ปี กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงที่สุด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของคุณลูกค้าเอง

This warranty covers manufacturing defects on the watch itself (movement, case, crystal). Other parts than the above are not covered by this warranty. To have replacement covered under this warranty performed, please use our contact form on the “contact us” page. In the e-mail you need to specify your name, address, order number and a detailed description of the issue. Finally, write ‘reclaim of purchase’ as subject of the e-mail or letter.

Note that repair/replacements will be charged in the following cases, even during the warranty term.

 • Failure or damage caused by improper use or carelessness (knocks, dents, crushing, broken crystal, etc.)
 • Failure or damage caused by unjustifiable repair or modification
 • Failure or damage caused by fire or water, or a natural disaster such as for example an earthquake
 • Esthetic changes that occur during normal wear and tear and aging (minor scratches, etc.; on the case and/or crystal, alteration of the color on the wristband and the peeling of the plating)
 • In case the retail store and the purchase date are not indicated on the warranty, or if this information has been rewritten
 • If the warranty is not submitted along with the watch.
 • Battery replacement will be charged even during the warranty term.

The case, dial, hands, crystal, watchband or other parts thereof may be replaced with substitutes if the originals are not available.

This warranty warrants that you can receive free replacement in accordance with the terms set forth herein and within the specified term, and shall not restrict any lawful right of the Customer.

การรับประกันดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะเรื่องสภาพชำรุดของตัวนาฬิกา (กลไก, กรอบ, เพชรประดับ) และจะไม่ครอบคลุมส่วนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ เพื่อขอรับบริการเปลี่ยนส่วนประกอบตามที่ครอบคลุมในประกัน กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อของเราที่หน้า “ติดต่อเรา” ในอีเมลคุณต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขการสั่งสินค้า และอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ขั้นท้ายสุด กรุณาจ่าชื่อเรื่องอีเมลหรือหัวจดหมายว่า “เรียกคืนการซื้อสินค้า (reclaim of purchase)” ทาง Daniel Wellington จะเป็นผู้ดูแลค่าธรรมเนียมการส่งคืนสินค้า แต่หาก Daniel Wellington ไม่พบสภาพชำรุดตามที่อธิบายไว้ข้างต้น สินค้าดังกล่าวจะถูกส่งกลับคืนไปยังลูกค้า

หมายเหตุ: บริษัทจะคิดค่าบริการซ่อมแซม/เปลี่ยนส่วนประกอบในกรณีต่อไปนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงรับประกันก็ตาม

 • สภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือความเลินเล่อ (การกระแทก, รอยบุบ, สภาพแตกร้าว, เพชรประดับเสียหาย ฯลฯ)
 • สภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องหรือการปรับเปลี่ยน
 • สภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องจากไฟหรือน้ำ หรือภัยหายนะทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพความงามซึ่งเกิดจากการใช้งานตามปกติและอายุสินค้าที่เพิ่มขึ้น (รอยขีดข่วนเล็กน้อย เช่น ที่หน้าปัดและ/หรือเพชรประดับ
 • การเปลี่ยนสีของสายนาฬิกา และการหลุดลอกของโลหะที่ชุบ
 • หากไม่ได้ระบุชื่อร้านค้าปลีกและวันที่ที่ซื้อสินค้าลงในใบรับประกัน หรือหากข้อมูลดังกล่าวถูกแก้ไขใหม่
 • หากไม่ได้ส่งใบรับประกันแนบมากับตัวนาฬิกา
 • บริษัทจะคิดค่าบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เสมอ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงรับประกันก็ตาม
 • กรอบ หน้าปัด เข็ม เพชรประดับ สายนาฬิกา หรือส่วนประกอบอื่นๆ อาจถูกทดแทนด้วยวัสดุสำรองหากไม่มีส่วนประกอบดั้งเดิมให้เลือก

การรับประกันจะประกันว่าคุณสามารถรับการเปลี่ยนส่วนประกอบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อกำหนดที่ระบุในเอกสารนี้และในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่จำกัดสิทธิทางกฎหมายของลูกค้าแต่อย่างใด

การรับประกันระหว่างประเทศ ของ AVI-8 ฉบับปัจจุบัน ใช้กับนาฬิกาที่จำหน่ายในทุกประเทศ

นาฬิกาข้อมือ AVI-8 ของคุณได้รับการรับการรับประกันจากข้อบกพร่องด้านการผลิตใดๆ เป็นเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

การรับรองความถูกต้อง
เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการรับประกันสินค้าระหว่างประเทศ คุณจะต้องทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ก่อนรับบริการตามการรับประกัน

หากต้องการลงทะเบียนนาฬิกากรุณาเข้าไปที่
https://groovegroovy.com/warranty
https://avi-8.co.uk/pages/register-your-watch

การยกเว้นละข้อจำกัด
การรับประกันระหว่างประเทศของ AVI-8 ของคุณไม่ครอบคลุมถึง:
ข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นการการใช้ผิดวิธีหรือประมาทหรือจากอุบัติเหตุ, แบตเตอรี่, ตัวเรือน,คริสตัล,สาย หรือ ตัวล็อก, ข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงหรือแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต, ความเสียหายจากน้ำ เว้นแต่ที่มีเครื่องหมายกันน้ำ

หากนาฬิกาของคุณถูกส่งคืนในช่วงระยะเวลาการรับประกันเป็นผลมาจากข้อบกพร่องในการผลิต จะเป็นไปตามดุลพินิจของ AVI-8 จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันหรือซ่อมแซมใดๆ จะต้องเสียค่าเสียค่าบริการ โดยลุกค้ารับผิดชอบค่าขนส่ง

ระยะเวลาดำเนินการ
4-6 สัปดาห์นับจากวันที่เราได้รับพัสดุ เพื่อให้นาฬิกาของคุณผ่านขั้นตอนการซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของข้อบกพร่อง

0